wrapper

Др Драган Јовановић

Датум и место рођења: 23.12.1958.год
Место и адреса становања:
 Лесковац, Др Владе Михајловића 9

Образовање

 • Медицински факултет Ниш,1982 .год.
 • Специјализација из урологије, Медицински факултет Београд, 1990.год.

Страни језик

 • Енглески

Радна организација

 • Општа болница Лесковац - Служба за урологију

Тренутна позиција

 • Шеф оперативног тима

Раније позиције

 • Начелник Службе за урологију
 • Члан Председништва СЛД’а
 • Председник статутарне комисије СЛФС’а на нивоу Републике

Остали подаци

 • Аутор више стручних радова из области урологије, гинекологије, хирургије и ортопедије.
 • Стручно усавршавање у више наврата по специјализацији обављао у  земљи и иностранству
 • Један од оснивача странке Глас разума, 2005.год
 • Кандидат за градоначелника у два наврата, 2006., 2012.
 • Председник ГО Јединствене Србије, 2008

Ожењен, отац двоје деце. 

Заменик градоначелника у одсуству градоначелника:

 • представља и заступа Град; 
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • усмерава и усклађује рад градских управа;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града, број и структурa запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета и број и структурa запослених у јавним предузећима Града;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина града; 
 • представља и заступа Градско веће;
 • сазива и води седнице Градског већа;
 • одговара за законитост рада Градског већа;
 • обуставља од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града, по сопственој иницијативи  или на захтев Скупштине града;
 • поставља и разрешава помоћнике Градоначелника;
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије, ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
 • предлаже разрешење и избор заменика Градоначелника, односно члана Градског већа;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
 • врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

 

Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија