wrapper

ЈАВНИ   КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И  СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  ИЗ  ФОНДА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА  

1.Oбласт/предмет јавног конкурса

Заштита животне средине / додела финансијских средстава за пројектe из области заштите животне средине које реализују правна лица, а који су од јавног интереса.

2. Општи циљ јавног конкурса

Заштита животне средине кроз спречавање или смањење  загађивања животне средине, одрживо управљање природним ресурсима, јачање свести о значају заштите животне средине, и др.

3. Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на Конкурсу имају корисници - правна лица уписана у Регистар Агенције за привредне регистре која:

-          имају седиште, односно пребивалиште на територији града Лесковца;

-          имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта и директно су одговорни за реализацију пројекта

-          поднесу захтев/пријаву за финансирање и суфинансирање пројеката

-          да са Фондом закључе уговор о коришћењу средстава и

-          испуне остале услове прописане јавним конкурсом Фонда

4. Остали услови:

По наведеном Конкурсу могу се предложити пројекти:

-          који се реализују на подручју града Лесковца;

-          један корисник може предложити само један пројекат (односно учествовати у једном пројекту чији је предлагач неки други корисник)

5. Потребна конкурсна  документација

-          Образац захтева/пријаве за финансирање и суфинансирање пројекта у пет примерака, оверен и одштампан;

-          уврење (потврду, извод) да је правно лице уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

6.  Начин пријављивања на конкурс;

Захтев/пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката (прописан образац који је саставни део конкурса и налази се на интернет страници града Лесковца) и остала документација која је од значаја за оцену у складу са условима и критеријумима јавног конкурса, подноси се преко писарнице Скупштине града Лесковца или Градског услужног центра, или се шаље поштом у затвореној коверти са назнаком За конкурс-не отварати“, на адресу:

Градска управа за заштиту животне средине

Трг револуције 45

16000 Лесковац

Уз оверену и одштампани захтев/пријаву и документацију се обавезно прилаже електронска верзија конкурсне документације.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице града Лесковца.

За додатне информације можете се обратити на број телефона016/237-170 или путем електронске поште на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

7. Мерила и критеријуми за одабир пројеката и доделу средстава

Оцењивање пројеката врши се са аспекта значаја пројеката за заштиту, очување, одрживо коришћење и унапређење животне средине и испуњености осталих циљева утврђених Законом о заштити животне средине, Програмом годишњег коришћења средстава Фонда и посебним прописима.

Избор пројеката вршиће се на основу следећих критеријума:

-          Референце пројекта: начин реализације пројектних активности у оквиру одабране тематске области; дужина трајања пројекта; број лица која реализују пројекат; очекивани резултати пројекта;

-          Циљеви који се постижу: могућност имплементације пројекта; степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; обим задовољавања јавног интереса - величина циљне групе обухваћена пројектом; могућност развијања пројекта и његова одрживост;

-          Суфинансирање пројекта из других извора (сопствених прихода, иностраних фондова, поклона или донацијa) и висина потраживаних средстава, односно проценат суфинансирања из других извора;

-          Оправданост буџета пројекта: oправданост структуре (врсте) и висине трошкова;

-          Капацитет организације и квалификације пројектног тима;

-          Претходно искуство у спровођењу пројеката из тематске области на коју се односи предлог пројекта;

8.  Остале напомене:

Неће се разматрати/вредновати:

-          непотпуне пријаве;

-          неблаговремене пријаве;

-          пријаве поднете супротно одредбама датим у општим и осталим условима

-          пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или није могуће вредновати према задатим критеријумима.

9. Износ средстава који је планиран за финасирање и суфинансирање пројаката (опредељена средства)

Укупан износ средстава износи 3.500.000,00 динара.

10. Рокови за подношење захтева/пријаве на конкурс и одлучивање о додели средстава

-          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса односно од 19.09. до 03.10.2016. године;

-          Градско веће града Лесковца доноси Одлуку о избору пројеката за финансирање и суфинансирање из области заштите животне средине, а на образложени предлог Одлуке, Комисије за избор пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

-          Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању Одлукео избору пројеката, као и право приговора - у року од три дана од дана објављивања Одлукео избору пројеката на интернет страници града Лесковца.

-          Одлуку о приговору доноси Градско веће града Лесковца на предлог конкурсне комисије у року од 10 дана од дана пријема приговора. 

 

 

Образац за пријаву можете преузети ОВДЕ.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија