wrapper

Одељење за општу управу и заједничке послове

 
 

Aдреса

 • Пана Ђукића 9-11

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 200-831

 • +381 16 200-832

 • факс: +381 16 246-108

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

Обавља послове који се односе на:

 • организацију градских управа и унапређење њиховог рада;
 • праћење изворних послова локалне самоуправе и поверених послова;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа;
 • вођење и ажурирање бирачког списка;
 • издавање радних књижица (нових и дупликата, промена и допуна података садржаних у радним књижицама);
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • примање, прегледање, распоређивање, евидентирање и достављање поште упућене органима града и градским управама;
 • вођење евиденције о вануправним предметима органа града, градских управа и вођење евиденције о управним предметима грдских управа чија се евиденција не води у другој управи;

-    отпремање поште органа града и градских управа;

 • архиривање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву;
 • праћење, ефикасности и ажурности рада градских управа које воде управни поступак решавајући о правима, обавезама и правним интересима грађана и других странака;
 • радне односе запослених, изабраних, именованих и постављених лица у органима града и градским управама, као и вођење персоналне евиденције;
 • послове аутоматске обраде података у органима града и градским управама;
 • израду спецификација програмских захтева за нова апликативна решења;
 • одржавање оперативног система и контрола рада система, програма и мрежних ресурса у органима града и градским управама ;
 • пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • издавање уверења и потврда на основу података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • послове града у области одбране;
 • послове планирања и реализације набавке за органе града, градске управе и послове економата;
 • одржавање опреме, уређаја и инвентара;
 • текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђење пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опреме, уређивање и загревање просторија и противпожарну заштиту;
 • употребу, одржавање, сервисирање и гаражирање возила;
 • курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и друге помоћно-техничке послове;
 • припрему нацрта одлуке о образовању месних заједница и спровођење прописа којима су регулисани положај и права месних заједница;
 • унапређивање организације рада месних заједница;
 • стручне и административне послове за избор органа месних заједница, као и стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа и
 • друге послове који нису у делокругу других органа.
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија