wrapper

Пројекти/Конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ 

Захтев за учешће у мери стручне праксе за 2021 годину можете преузети ОВДЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ 9 И ВИШЕ У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ

Захтев за учешће у мери стручне праксе са просечном оценом 9 и више за 2021 годину можете преузети ОВДЕ

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ 

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину можете преузети ОВДЕ

 

Несубвенционисане делатности можете преузети ОВДЕ

Несубвенционисане делатности особа са инвалидитетом можете преузети ОВДЕ

Read more...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ

 

ПРИЈАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2021 можете преузети ОВДЕ

Read more...

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности

на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину

 

Град Лесковац објављује Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину.

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сви заинтересовани грађани и стамбене заједнице који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом.

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава мора да садржи:

1)      потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности у три примерка ( један оригинал и две копије);

2)      фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта подносиоца захтева;

3)      фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте за све чланове домаћинства;

4)      предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавио Град а коју грађанин изабере са листе

5)      копију решења о утврђивању пореза на имовину за претходну годину (ради утврђивања тачне површине);

6)      уверење о измиреним пореским обавезама;

7)      копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта;

8)      фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за претходни месец.

Б) За стамбене заједнице стамбених зграда пријава мора да садржи:

1)      доказ о регистрацији Стамбене заједнице;

2)      сагласност стамбене заједнице за предложену меру уз записник са седнице;

3)      потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1А) за суфинасирање мера енергетске ефикасности ;

4)      предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавило/ла Град/Општина а коју грађанин изабере са листе

5)      решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност (ради утврђивања тачне површине);

6)      потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност;

7)      копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;

8)      фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде који је дао сагласност;

9)      листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;

10)   списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;

 

Пријаве се достављају лично на шалтеру писарнице бр.16 Градске управе, у Градском услужном центру или препорученом поштом на адресу:

Град Лесковац

Градска управа- Одељење за друштвене делатности и локални развој – Група послова за енергетску ефикасност

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

Трг Револуције 45, 16 000 Лесковац

Рок запријаву је 27. септембар 2021.године.

-        Одлука о расписивању Јавног конкурса преузети ОВДЕ

-        Комплетан текст Јавног конкурса преузети ОВДЕ

-        Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова преузети ОВДЕ

-        Прилог 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦА - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА преузети ОВДЕ

-        Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву преузети ОВДЕ

Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова преузети ОВДЕ

Read more...

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала на територији града Лесковца

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ

Обавештење о ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ

Одлуку о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА можете преузети ОВДЕ

ПРИЈАВУ можете преузети ОВДЕ

ИЗЈАВУ можете преузети ОВДЕ

ОБЈЕДИЊЕНУ ИЗЈАВУ можете преузети ОВДЕ

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пројекта "Социјална инклузија и економско оснаживање ромске популације у 11 општина у Србији" - за МЕРУ1-Економска подршка

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пројекта "Социјална инклузија и економско оснаживање  ромске популације у 11 општина у Србији" - за МЕРУ1-Економска подршка - можете преузети ОВДЕ

Образац ПРИЈАВЕ можете преузети ОВДЕ

ПРОЈЕКАТ можете видети ОВДЕ

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О УЧЕШЋУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О УЧЕШЋУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ

Списак верификованих приватних предшколских установа на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ За предлагање кандидата за доделу Октобарске награде града Лесковца – Медаље

        На основу члана 14. Одлуке о признањима и наградама града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/18) и члана 77. став 1. тачка 10. Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 3/19 и 4/19 – испр.), Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања Скупштине града Лесковца, објављује

П О З И В 

За предлагање кандидата за доделу Октобарске награде града Лесковца – Медаље

        Октобарска награда града Лесковца - Медаља додељује се физичким и правним лицима поводом 11. Октобра - Празника града Лесковца за животно дело, појединачна и заједничка достигнућа у развоју привреде и друштва и афирмацију града Лесковца.

        Предлоге за кандидате за доделу Октобарске награде града Лесковца - Медаље могу поднети органи града Лесковца као јединице локалне самоуправе: градоначелник, Градско веће и Градска управа, јавна предузећа, привредна друштва, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци.           

        Предлози за додељивање Октобарске награде са образложењем подносе се Одбору за обележавање празника, јубилеја и доделу признања Скупштине града Лесковца, улица Пана Ђукића 9-11, Лесковац, најкасније до 15. септембра 2021. године.

Број 06-5-3/21-I

У Лесковцу, 30. јула 2021. године

Одбор за обележавање празника,

јубилеја и доделу признања

Скупштине града Лесковца

ОБАВЕШТЕЊЕ о условима и поступку предлагања кандидата можете преузети ОВДЕ

 

Read more...

Позив на конкурс за грантове у опреми у оквиру Хелповог пројекта

Организација Хелп и Град Лесковац започињу информативну кампању у оквиру програма „Социо-економско оснаживање Западног Балкана“ 2021-2022. године.

У току инфо кампање отворен је конкурс за пријављивање за грант у опреми, просечне вредности 2.400,00 евра.

Пријављивање се врши попуњавањем електронске пријаве која се налази на веб-сајту Хелпа на адреси: Хелп Конкурси и активна је од 19. јула 2021. године.

Позив на Конкурс можете преузети ОВДЕ.

Read more...

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Лесковца

Град Лесковац објављује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Лесковца.

Право учешћа на Јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом.

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

1. Пријавни образац ( Прилог 1) у три примерка ( оригинали две копије)

2. Потписану изјаву ( Прилог 2)

3. атести за материјале и производе

Пријаве се достављају лично на шалтеру писарнице бр.16 Градске управе, у Градском услужном центру или препорученом поштом на адресу:

Град Лесковац

Градска управа- Одељење за друштвене делатности и локални развој – Група послова за енергетску ефикасност

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

Трг Револуције 45, 16 000 Лесковац

Рок запријаву је 31. јул 2021.године.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Правилник о суфинансирању мера ЕЕ стамбених зграда, куца и станова можете преузети ОВДЕ.

Пријавни формулар можете преузети ОВДЕ.

Изјава можете преузети ОВДЕ.

Решење Комисија за реализацију мера ЕЕ можете преузети ОВДЕ.

Питања и одговоре по Јавном позиву можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о  прихватљивим  јединичним ценама за све мере по Јавном позиву можете преузети ОВДЕ

Прелиминарну листу изабраних привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ  

Потписе комисије можете видети ОВДЕ

Read more...

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија