wrapper

Саобраћајна инфраструктура

Град Лесковац се налази на главној траси железничког и друмског паневропског коридора 10. Поред Лесковца пролази европски пут Е 75 ,деоница коридора 10, који повезује Салзбург и Солун и укупне је дужине 2360 км. од чега 835 км пролази кроз Србију. Из Лесковца се тим путем стиже директно до свих битних дестинација на југу (Солун 364 км.) и северу Европе (Салзбург 1082 км.).

Кроз Лесковац у правцу исток-запад пролази и државни пут ИБ реда, који спаја Лесковац са Приштином на западу (100 км.) и Пиротом на истоку (79 км.).

Територијом Града Лесковца пролази главни крак железничког коридора 10  Салзбург- Београд- Лесковац- Скопље- Солун. Имајући у виду лоше стање железничке мреже и пруга Лесковац је ушла програм “Железничке мреже високих перформанси”, који ће омогућити стварање железничких мрежа високог квалитета, са знатно смањеним временом путовања између главних урбаних центара.

Лесковачка железничка станица  је на списку  надзорних станица отворених за пријем и отпрему робе, што граду омогућава јефтинији робни транспорт до свих дестинација широм региона и Европе.

Што се тиче аеродромског превоза најближи аеродром за робни промет у Србији је аеродром Никола Тесла у Београду (304 км.) док аеродром у Нишу (47 км.) обавља само путнички саобраћај на мањем броју дестинација. За потребе робног и путничког саобраћаја алтернатива је и аеродром Александар Велики  у Скопљу (153 км.) у Македонији.

Дужина путева, 2012.
  Град (km) Удео у дужини путева исте категорије у округу (%) Округ (km)
Дужина путева - укупно 725,7 38,06 1906,349
Савремени коловоз 495,18 45,37 1091,43

Магистрални

I реда

укупно 56 38,37 145,95
савремени коловоз 56 38,37 145,95

Регионални

II реда

укупно 153 36,60 418
савремени коловоз 111 34,78 319,2
Локални укупно 516,7 38,49 1342,399
савремени коловоз 328,18 52,40 626,28

 

Друмски садржаји

Путна мрежа града Лесковца састоји се од 725,7 км категорисаних путева. У односу на период пре неколико година то је значајно повећање, али махом у категорији локалних путева. Кроз територију града Лесковца пролазе деонице два магистрална пута И Б реда укупне дужине 56 км. Од укупне дужине регионалне мреже под савременим коловозом је 34,78% , а од локалне мреже под савременим коловозом је 52,40%. 

Међуградски друмски саобраћај одвија се преко градске аутобуске станице (ГАС) која има 276 полазака дневно за велики број дестинација а унутрашњи градски саобраћај, поверен је предузећима која обављају превоз путника до свих 145 насељених места града Лесковца.

Што се тиче индивидуалне моторизације просек у Лесковцу у 2012. години био је 191 путнички аутомобил на 1000 становника, што је још увек ниже од просека за централну Србију.

 

Железнички саобраћај и инфраструктура 

Територијом Града Лесковца пролази главни крак железничког коридора 10, Салзбург-Београд-Лесковац-Скопље-Солун. Железничка пруга једвоколосечна од Београда до Ниша, а даље према југу само у једној траци. Стање железничке мреже на територији целе Србије је у врло лошем стању, па самим тим и у овом региону.

Деоница пруге која пролази кроз Лесковац ушла је у програм „Железничке мреже високих перформанси” који ће омогућити стварање железничких мрежа високог квалитета, са знатно смањеним временом путовања између главних урбаних центара.

Лесковачка железничка станица је надзорна станица отворена за пријем и отпрему робе, што граду омогућава јефтинији робни транспорт до свих дестинација широм региона и Европе.

Број истоварене и утоварене робе показује да Лесковац још увек не користи у довољној мери предности свог укључења у железнички систем земље, нарочито у погледу робног саобраћаја, а индустријска зона Лесковац није директно укључена у железничку мрежу преко одговарајућих индустријских колосека. 

Проширење капацитета постојећих индустријских колосека, биће један од важнијих задатака у наредном периоду на ублажавању уочених недостатака и проблема у овој области.Што се тиче индивидуалне моторизације просек у Лесковцу у 2012. години био је 191 путнички аутомобил на 1000 становника, што је још увек ниже од просека за централну Србију.

 

 

Комунална инфраструктура

Град Лесковац се налази у групи од 25 урбанизованих градова/општина и издваја се по свом специфичном положају, јер се центри Ниш, Лесковац и Врање налазе у јужном делу међународног саобраћајног коридора 10. У погледу  функционално урбаног значаја,  Лесковац  представља једно од 16  функционалних урбаних подручја од државног значаја, где на 2,4% републичког простора живи 3% становништва Републике.

 

Водопривредна инфраструктура

Водоснадбевање

Основни извор за снабдевање водом града Лесковца представља акумулација "Барје" настала преграђивањем реке Ветернице, тридесет километара узводно од Лесковца, код истоименог села. Из акумулације "Барје" вода долази до постројења за пречишћавање воде за пиће са акумулације "Барје", које се  налази се на 5,5км низводно од бране у селу Горина. Укупан капацитет постројења износи 840 л/с, а његова реализација је са две технолошке линије од 420 л/с. Висински положај постројења је одређентако да се вода гравитационо допрема до резервоара 25.000 м³ на Рударској коси у близини Лесковца, а успут се водом снабдева подручје двадесетак насеља.  

Пре пуштања у систем постројења за пречишћавање воде за пиће, град Лесковац се снадбевао преко централног система за водоснабдевање Лесковца из каптираних подземних изворишта са два локалитета:  

-Северно, тзв. ново извориште, 

-Јужно,  тзв. старо извориште.

На северном изворишту налази се централна  црпна станица, капацитета Q=600 л/с, одакле се вода потискује у градску мрежу и резервоар на Хисару укупне запремине 4200 м3. 

Овакав начин снадбевања града водом из каптираних подземних изворишта постао је резервно извориште које се активира у случају да додје до тежих акцидената на изворишту водосистема Барје. Градска водоводна мрежа изграђена је у дужини од око 365 км на коју је прикључено преко 30.000 домаћинстава.

Kaнализација 

Индустријски и демографски развој Лесковца наметнуо је потребу изградње савремене канализационе мреже. Због конфигурације терена на ком се налази град, одвод отпадних вода у Лесковцу представља специфичан проблем.Заједно са секундарном мрежом канализациони систем изграђен је у  дужини од 166 километара и тренутно се све отпадне воде  изливају директно у реку Ветерницу без претходног третмана или касније прераде. Канализациони систем функционише по мешовитом систему, тј.релативно мали број улица издваја атмосферску воду од фекалне канализације.

Водоснабдевање и испуштање отпадних вода, 2012.
Регион - Град
Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу

Испоручене воде за пиће, хиљ. m³

Број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу

Укупно испуштене отпадне воде,хиљ. m³

Јабланички округ
47751 7637 31144 7378
Лесковац 34091 5727 19664 5561

У деловима града у којима не постоји канализациона мрежа, отпадне воде се одводе у углавном непрописно изграђене индивидуалне септичке јаме, које представљају потенцијалну опасност са санитарног аспекта у условима високих подземних вода када може доћи до њиховог изливања. Обзиром да индивидуалне септичке јаме углавном нису грађене као водонепропусне, представљају  континуалну опасност са аспекта угрожености подземних вода.

preciscavanje otpadnih voda2015У циљу унапређења животне средине и заштите здравља наших грађана, град Лесковац започео је са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода у вредности од преко 24 милиона евра, чија ИИИ фаза укључује проширење канализационе мреже у преко 20 насеља на територији града који гравитирају будућем постројењу. Постројење се  налази код села Богојевце, на простору улива Ветернице у Јужну Мораву. Постројење ће моћи да преради 800 литара отпадних вода у секунди а крајњи рок за изградњу све три фазе је 2016. година. 

Пројекат се финансира из европских фондова и уз подршку Владе Републике Србије и града Лесковца и представља поштовање препорука из Оквирне директиве о водама Европске уније и многим директивама које из ње проистичу.

Систем даљинског грејања

ЈП „Топлана” - Лесковац обавља производњу и дистрибуцију топлотне енергије за потребе грејања крајњих корисника у граду Лесковцуи  носиоц је развојног програма топлификације и гасификације града.

Систем даљинског грејања у Лесковцу обавља се преко три котларнице:

Котларница „Црвена Звезда”, ложена угљем, укупне инсталисане снаге 22 MW. Укупна дужина трасе вреловода система даљинског грејања Ц. Звезда је 6140м. Котлови у овој котларници се морају заменити са 3 нове котловске јединице снаге 35KW који ће као енергент користити мазут са могућношћу конверзије горионика на гас.

Котларница „Дубочица”, која као гориво користи мазут укупне инсталисане снаге 19,5 MW и која такође мора претрпети измене у смислу повећања капацитета са 19,5 MW на  25МW са могућношћу конверзије горионика на гас. Укупна дужина трасе вреловода је 3850 м.

  Kотларница „С 17”, која као гориво користи мазут, укупне инсталисане снаге 9 MW, налази се у центру града и има 4650 директних корисника односно 6500 индиректних дневно. Због немогућности повећања капацитета у грађевинском смислу и немогућности конверзије на гас као енергент предвиђа се измештање из подрумских просторија зграде „С-17”.

На мрежу вреловода од преко 12 км прикључено је укупно 111862 м²  површине пословних просторија и 3.758 станова што износи мање од 10% од укупног броја домаћинстава у Лесковцу.

 

Гасификација Лесковца

infrastruktura3Кроз Лесковац пролази главни крак магистралног гасовода МГ 11 од Ниша до Лесковца (ГРЧ Лесковац) и крак разводог гасовода РГ 11-02 до Доњег Буниброда (ГМРС „Власотинце”). Према граду Лесковцу је изведена инсталација крака МГ 11 до Бобишта (ГМРС „Лесковац”).

Од ГМРС „Лесковац”“ је урађена градска мрежа и следеће мерне станице :

-„Невена-Југекспрес”,

-„Летекс”,

-„Пролетер” , 

из којих су већ прикључени корисници Јура, Бимтекс, Златни пек, Златан траг, Морава (циглана) и са којих мерних станица постоје капацитети за прикључење свих заинтересованих правних и физичких лица.

 

Електоенергетска инфраструктура

Основно разводно постројење за напајање Лесковца и околине представља ТС 400/220/110кВ „Лесковац 2”, путем 110кВ ДВ. 

Са електроенергетским системом Србије Лесковац је повезан преко следећих далековода и то: 

1.  400 кВ ДВ (ТС „Ниш 2” – ТС „Лесковац 2”) 

2.  220кВ ДВ (ТС „Ниш 2” – ТС „Лесковац 2”) и 

3.  110кВ ДВ (ТС „Ниш 2”  –  ТС „Лесковац 4”), (ТС „Лесковац 4” – ТС „Лесковац 2”),  (ТС „Лесковац 2 – ТС „Врла 3“) и (ТС „Лесковац 2” – ЕВП Грделица – ТС „Врла 3”).

У обухвату ГУП-а налази се једна ТС 110/35 кВ „Лесковац 1” (постојећи капацитет  2 x 20 МВА)  и две ТС 110/10 кВ, и то: „Лесковац 4” (постојећи капацитет  2 x 31.5 МВА ) и „Лесковац 6” (постојећи капацитет  2  x 31.5 МВА). 

Задржавају се постојећи системи трансформације 110/35/10/0,4 кВ и 110/10 кВ уз напомену да је коначно мишљење дефинисано кроз урађену Студију перспективног дугорочног развоја електричних мрежа напонских нивоа 110  кВ  и 35  кВ  на подручју Огранака Ниш, Лесковац, Прокупље, Пирот и Врање у ПД „Југоисток” д.о.о. Ниш.

Уз основно енергетско упориште на трафо-станици ТС 220/110 КВ „Лесковац” са две трафо станице ТС 110/10КВ и једне ТС 110/35КВ, конзум у Лесковцу је квалитетно и поуздано обезбеђен електричном енергијом тако да град Лесковац задовољава потребе привреде и становништва.

 

Телекомуникациони системи

 Фиксна телефонија

Број телефонских прикључака у граду Лесковцу од 37003 даје 25,66 апарата на 100 становника (или, инверзно: један прикључак на 3,90 становника) што је за 65% нижи ниво него у Републици Србији где је 40,2 апарата на 100 становника (или један прикључак на 2,49 становника). Телефонску мрежу града употпуњују 14 телефонских централа, од чега 7 модерних аутоматских и око 1.500 км укупне телефонске мреже од чега 20% са подземним каблом. 

Проценат дигитализације  укључених претплатника фиксне телефоније на подручију МГ Лесковац износи 89,58%, док број укључених двојника чини 1,8%. У Републици Србији проценат дигитализације укључених претплатника фиксне телефоније износи 97,88%, а од укупно укључених проценат двојника износи 3,47%. Укупна дужина магистралних оптичких каблова (главни кабл) који су изграђени на територији  Лесковаца је око 98,191км.  

Стање у фиксној телекомуникационој мрежи се по квалитету у претплатничкој мрежи  може оценити као релативно задовољавајуће  када је у питању пренос говорног сигнала. 

Услугу фиксне телефоније у Лесковцу пружају следеће фирме: Телеком Србија, СББ и Орион телеком.

Мобилни и кабловски оператери

Услуге мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије у Лесковцу пружају многе фирме тако да је заступљена јака конкуренција која гарантује висок квалитет наведених услуга.

- Мобилни оператери у Лесковцу су: Вип мобиле д.о.о., Телеком Србија а.д. и Теленор Србија .

- Оператери кабловске телевизије су: СББ, Телеком Србија, Коперникус и Орион телеком.

Интернет услуге у Лесковцу пружају све горе наведене фирме са одличним интернет пакетима који се тренутно нуде у целој Србији.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија