wrapper

Пореске олакшице - државне

У делу пореских олакшица приказали смо делове закона са члановима који дефинишу стопе, као и могуће подстицаје и олакшице приликом запошљавања радника. За тачно дефинисање могућности Вашег предузећа потребно је обратити се надлежном органу.

1.Закон о порезу на додату вредност (ПДВ)

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн. и 68/2014 - др. закон).

Пореска стопа  

Члан 23

Општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 20%. 

По посебној стопи ПДВ од 10% опорезује се промет добара и услуга или увоз добара и то између осталог следеће делатности: 

1) хлеба и других пекарских производа, млека и млечних производа, брашна, шећера, јестивог уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и маслине, јестиве масноће животињског и биљног порекла и меда; 

2) свежег, расхлађеног и смрзнутог воћа, поврћа, меса, укључујући и изнутрице и друге кланичне производе, рибе и јаја; 

2а) житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице; 

6) ђубрива, средстава за заштиту биља, семена за репродукцију, садног материјала, компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за исхрану стоке и живе стоке; 

10) огревног дрвета; 

11) услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима; 

Министар ближе уређује шта се, у смислу овог закона, сматра добрима и услугама из става 2. тач. 1), 2), 2а), 4) - 11) и 15) - 21) овог члана.

Посебан поступак опорезивања

Мали порески обвезници  

Члан 33*  

Малим обвезником, у смислу овог закона, сматра се лице које врши промет добара и услуга на територији Републике и/или у иностранству, а чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 8.000.000 динара, односно које при отпочињању обављања делатности процењује да у наредних 12 месеци неће остварити укупан промет већи од 8.000.000 динара.  

Мали обвезник не обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга, нема право исказивања ПДВ у рачунима, нема право на одбитак претходног пореза и није дужан да води евиденцију прописану овим законом.  Мали обвезник може да се определи за обавезу плаћања ПДВ подношењем евиденционе пријаве прописане у складу са овим законом надлежном пореском органу и у том случају стиче права и обавезу из става 2. овог члана, као и друга права и обавезе које обвезник ПДВ има по овом закону.

Пореска обавеза по наплаћеном потраживању  

Члан 36а  

Обвезник ПДВ чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 50.000.000 динара и који је у том периоду непрекидно био евидентиран за обавезу плаћања ПДВ може да поднесе захтев надлежном пореском органу за одобравање плаћања пореске обавезе по наплаћеном потраживању за извршени промет добара и услуга (у даљем тексту: систем наплате), под условима да:  

1)је у претходних 12 месеци подносио пореске пријаве за ПДВ у прописаном року;  

2)у претходних 12 месеци нису престали услови за обрачунавање ПДВ по систему наплате, односно да обвезник ПДВ није престао да користи систем наплате на сопствени захтев.  

Захтев из става 1. овог члана подноси се надлежном пореском органу који проверава спуњеност услова за систем наплате и издаје потврду о одобравању система наплате.  

Обвезник ПДВ примењује систем наплате од првог дана пореског периода који следи пореском периоду у којем је примио потврду из става 2. овог члана.   

Повраћај ПДВ-а
 
Члан 52  
 
Ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, обвезник има право на повраћај разлике.  
Ако се обвезник не определи за повраћај из става 1. овог члана, разлика се признаје као порески кредит.  
 
Порески обвезник може да тражи повраћај неискоришћеног износа пореског кредита из става 2. овог члана подношењем захтева, најраније истеком рока за подношење пореске пријаве за текући порески период.  
Повраћај из ст. 1. и 3. овог члана врши се најкасније у року од 45 дана, односно у року од 15 дана за обвезнике који претежно врше промет добара у иностранство, по истеку рока за предају пореске пријаве, односно од дана подношења захтева из става 3. овог члана.
 
Претежни извозник:
Претежним прометом добара у иностранство сматра се извоз добара обвезника ПДВ, чија је вредност у односу на вредност укупног промета добара и услуга већа од 70%, односно најмање 10.000.000 евра, исказаних у финансијском извештају за претходну календарску годину који је састављен у складу са прописима о рачуноводству.
 
Обвезник ПДВ који испуни један од ових критеријума, у наредних 12 календарских месеци, односно до истека рока за подношење наредног финансијског извештаја за претходну календарску годину састављеног у складу са прописима о рачуноводству, сматра се обвезником ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. 

2. Закон о порезу на доходак грађана

("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014 и 68/2014 - др. закон)

Порез на доходак грађана плаћа се:

1)по одбитку од сваког појединачног прихода;

2)на основу решења надлежног пореског органа;

3)самоопорезивањем.

Опорезивање појединих врста прихода

Порез на зараде

Под зарадом сматра зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог. Такође се сматрају и уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег и високог образовања.

Пореска основица

Члан 15а 

Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини исплаћена, односно остварена зарада. Основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3. и чл. 14. до 14б овог закона, умањена за износ од 11242 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом.

Члан 16 

Зарада из чл. 13. до 14б овог закона опорезује се по стопи од 10%.

Пореска ослобађања

Чланом 18 дефинисани су основи за не плаћање пореза на зараде.

Члан 21в

Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 30. јуном 2016. године. 

Пореску олакшицу може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31.  марта 2014. године.

Ову пореску олакшицу може да користи и послодавац који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године.

Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза из става 1. овог члана, и то:

1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица;

2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица;

3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица.

Повраћај плаћеног пореза из става 6. овог члана врши се у складу са законом којим се уређују порески  поступак и пореска администрација, у року од 15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу.

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у складу са одговарајућим прописом, осим у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, по основу заснивања радног односа тог лица нема право да за то лице оствари пореску олакшицу из овог члана.

Порез на приходе од самосталне делатности
 
Члан 31
 
Приходом од самосталне делатности сматра се приход остварен од привредних делатности, укључујући и делатности пољопривреде и шумарства, пружањем професионалних и других интелектуалних услуга, као и приход од других делатности, уколико се на тај приход по овом закону порез не плаћа по другом основу.
Приходом од самосталне делатности сматра се и приход остварен трајним или сезонским искоришћавањем земљишта у непољопривредне сврхе (вађење песка, шљунка и камења, производња креча, цигле, црепа, ћумура и сл.), инкубаторском производњом живине и другим сличним делатностима, независно од тога да ли су као самосталне делатности регистроване код надлежног органа.
 
Члан 38 
Стопа пореза на приходе од самосталне делатности износи 10%.
 
Паушално опорезивање 
 
Члан 40 
 
Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход (у даљем тексту: паушално опорезивање
Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику:  
1)који обавља делатност из области: рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања, рекламирања и истраживања тржишта;  
2)који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама;
3)у чију делатност улажу и друга лица;
4)чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - већи од 6.000.000 динара;
5)који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.
Изузетно од одредбе става 2. тачка 2) овог члана, предузетнику који трговинску или 
угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или сличном монтажном или покретном 
објекту може се, на његов захтев, одобрити да порез плаћа на паушално утврђен 
приход.
Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине 
 
Члан 58 
Стопа пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине износи 20%.
 
Порез на приходе од капитала
 
Члан 64 
Стопа пореза на приходе од капитала износи 15%.

3.  Закон о порезу на добит правних лица

("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010,101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 - др. закон)

Стопа пореза на добит правних лица износи 15%.  

Члан 50а  

Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, који та средства користи за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачком акту обвезника, односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које обвезник обавља и у периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица у периоду од десет година сразмерно том улагању.   

Пореско ослобођење примењује се по испуњењу услова из става 1. овог члана, од прве године у којој је остварена опорезива добит.   

4.   Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 -усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014 и 68/2014 - др. закон).

Доприносима се обезбеђују средства за финансирање обавезног социјалног осигурања, и то пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.

Основица доприноса за запослене и за послодавце је зарада, односно плата и накнада зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа (у даљем тексту: зарада). 

Основица доприноса за запослене и за послодавце из става 1. овог члана не умањује се за износ од 11.242 динара из члана 15а став 2. Закона о порезу на доходак грађана.

Члан 44

Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу:

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 26%;

2) за обавезно здравствено осигурање - 10,3%;

3) за осигурање за случај незапослености - 1,5%.

Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, обрачун доприноса врши се по следећим стопама:

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 14% за лице, а 12% за послодавца, односно другог исплатиоца прихода

2) за обавезно здравствено осигурање - 5,15%;

3) за осигурање за случај незапослености - 0,75%.

Члан 45 

Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице има право на повраћај дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за новозапослено лице, исплаћене закључно са 30. јуном 2016. године.

Олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године.

Олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године.

Послодавац има право на повраћај плаћених доприноса из става 1. овог члана, и то:

1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица;

2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица;

3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица.

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у складу са одговарајућим прописом, осим у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, по основу заснивања радног односа тог лица нема право да за то лице оствари олакшицу из овог члана.

Члан 45б 

Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом, ослобађа се обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на  основицу,  односно  на  терет  средстава  послодавца,  за  период  од  три  године  од  дана заснивања радног односа тог лица. 

Послодавац може користити само једну од наведених олакшица за умањење или неплаћање доприноса за једно новозапослено лице.

 

Сектор Локалне пореске администрације

У оквиру Градске управе за финансије формиран сектор Локалне пореске администрације који је почео са радом 01.01.2008. године. Овај сектор је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузео надлежност  Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода.

Овај сектор ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси, самодоприноса и од 01.01.2009. године и накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта, првостепено решавање по жалбама пореских обвезника, канцеларијску и теренску контролу, послове принудне наплате.

Овај сектор је један од првоформираних сектора који се баве утврђивањем локалних јавних прихода у Републици,  а о његовој важности говори и чињеница да  ови приходи чине 1/3 буџета Града Лесковца.  

Порез на имовину физичких лица утврђује се на основу тржишне вредности непокретности применом основних и корективних елемената.

Основни елементи су:

  • корисна површина
  • просечна тржишна цена квадратног метра на територији општине Лесковац.

Корективни елементи су:

  • локација непокретности (прва зона коефицијент 1.0; друга зона коефицијент 0.8; трећа зона коефицијент 0.6 и сеоско подручје 0.4)
  • квалитет непокретности - број бодова из пореске пријаве ППИ-2
  • Висина тржишне цене непокретности умањује се за амортизацију по стопи од 1.5% за сваку годину, а највише до 70%.

Овако утврђен  износ пореза умањује се за порески кредит: 40% за обвезника и по 10% за сваког члана домаћинства који у личној карти имају пребивалиште на тој адреси, а највише до 70%. Међутим, ако у стамбеном објекту не станује обвезник већ чланови његове породице , порез се умањује за 10% за сваког члана, највише до 30%.

Порез на имовину

Порез на имовину не плаћа се обвезник чија је укупна основица за све непокретности на територији општине не прелази износ од 400.000,00 динара.

Законом о порезима на имовину није прописано пореско ослобођење због болести пореског обвезника нити због његове тешке материјалне ситуације. Tакође, одредбама овог Закона није прописано да порески обвезник може бити ослобођен овог пореза из разлога што друго лице, ималац истих права, није поступило сагласно Закону и пријавило своју имовину 10 дана од дана промене-наслеђивање, куповина, промена површине (доградња)  и други основ за настанак или престанак пореске обавезе, обзиром да такво лице сноси правне последице у смислу одређивање новчане казне за прекршај у износу од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара.

Порез на имовину правних лица утврђује се на основицу коју чини вредност непокретности утврђена у његовим пословним књигама , са стањем на дан 31.12. године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез, применом стопе од 0.40% а по Одлуци о висини стопе пореза на имовину усвојеној на седници Скупштине општине.

Пореска ослобођења

Пореска ослобођења односе се на:

  • непокретности у државној својини које користе државни органи и органи и организације локалне самоуправе, директни и индиректни корисници буџетских средстава,
  • непокретности у својини традиционалних цркава и верских заједница намењене за обављање богослужбене делатности,
  • непокретности проглашене културним или историјским споменицима,
  • објекте који служе за непосредно обављање комуналних делатности...(Члан 12. Закона о порезима на имовиму)

Локалне комуналне таксе

Локалне комуналне таксе за истицање фирме утврђују се у различитој висини у зависности од врсте делатности и зоне у којој се налази објекат на коме је истакнута фирма , а по Одлуци о локалним комуналним таксама усвојеној на седници Скупштине општине.

Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делетност.

Самодопринос је по Закону о финансирању локалне самоуправе добио статус локалног јавног прихода почев од 01.01.2007. године, те се стога и обавеза по расписаном самодоприносу утврђује решењем  од стране Локалне пореске администрације, а на основу Одлуке о самодоприносу и списка обвезника по тој одлуци. Средства прикупљена по основу самодоприноса строго су наменског карактера а приход је буџета јединице локалне самоуправе.

На ове обвезнике примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији који између осталог дефинише и поступке редовне и принудне наплате обавезе (установљавањем залоге, пописом покретних ствари, пописом непокретности ...).

Сходно томе, све месне заједнице дужне су да средства прикупљена из самодоприноса уплате на пролазни рачун буџета општине Лесковац, а одмах по упућеном захтеву за пренос средстава иста ће бити пренета на редован рачун месне заједнице.

Месне заједнице су у обавези да примене поменути  члан Закона  јер су индиректни корисници буџета и примењују трезорски начин пословања. Овим се превазилазе проблеми наплате месног самодоприноса, настали када је изменом Закона о јавним приходима и јавним расходима и изменом Закона о локалној самоуправи, месни самодопринос изгубио карактер јавног прихода. Од тада је месни самодопринос уплаћиван на рачун месне заједнице, тако да Пореска управа није имала основ да решењем утврђује наплату месног самодоприноса на приход од пољопривреде и шумарства и на приходе од самосталних делатности.

Обзиром да општине нису биле у могућности да саме изврше разрез и наплату месног самодоприноса средства нису наплаћивана од земљорадника и занатлија, чиме су запослени који плаћају месни самодопринос били доведени у неравноправан положај.

Последица тога је да су се по основу месног самодоприноса остваривала много мања средства од планираних тако да комуналне и друге проблеме који су од виталног значаја за месне заједнице и општине у целини, а финансирају се из месног самодоприноса, није било могуће решавати.

Одлука о грађевинском земљишту

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија