Одштампајте ову страницу

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности

на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину

 

Град Лесковац објављује Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину.

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сви заинтересовани грађани и стамбене заједнице који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом.

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава мора да садржи:

1)      потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности у три примерка ( један оригинал и две копије);

2)      фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта подносиоца захтева;

3)      фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте за све чланове домаћинства;

4)      предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавио Град а коју грађанин изабере са листе

5)      копију решења о утврђивању пореза на имовину за претходну годину (ради утврђивања тачне површине);

6)      уверење о измиреним пореским обавезама;

7)      копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта;

8)      фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за претходни месец.

Б) За стамбене заједнице стамбених зграда пријава мора да садржи:

1)      доказ о регистрацији Стамбене заједнице;

2)      сагласност стамбене заједнице за предложену меру уз записник са седнице;

3)      потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1А) за суфинасирање мера енергетске ефикасности ;

4)      предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавило/ла Град/Општина а коју грађанин изабере са листе

5)      решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност (ради утврђивања тачне површине);

6)      потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност;

7)      копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;

8)      фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде који је дао сагласност;

9)      листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;

10)   списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;

 

Пријаве се достављају лично на шалтеру писарнице бр.16 Градске управе, у Градском услужном центру или препорученом поштом на адресу:

Град Лесковац

Градска управа- Одељење за друштвене делатности и локални развој – Група послова за енергетску ефикасност

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

Трг Револуције 45, 16 000 Лесковац

Рок запријаву је 27. септембар 2021.године.

-        Одлука о расписивању Јавног конкурса преузети ОВДЕ

-        Комплетан текст Јавног конкурса преузети ОВДЕ

-        Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова преузети ОВДЕ

-        Прилог 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦА - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА преузети ОВДЕ

-        Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву преузети ОВДЕ

Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова преузети ОВДЕ

Питања и одговори у вези Јавног конкурса ОВДЕ

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021.ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ